Lớp A: Hồi quy cơ bản với dữ liệu chéo

Đơn vị tổ chức lớp  : Trung tâm phân tích dữ liệu , khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

Số buổi                     : 06 buổi

Buổi

Nội dung

 

1

 • Mô hình hồi quy tuyến tính
 • Phương pháp bình phương nhỏ nhất
 • Các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển
 • Tính vững, hiệu quả và không chệch của ước lượng
 • Kiểm định giả thuyết đơn và giả thuyết bội về hệ số hồi quy

2

 • Mở rộng hồi quy tuyến tính
  • Mô hình log-lin
  • Mô hình lin-log
  • Mô hình log-log
  • Mô hình hồi quy đa thức
  • Một số dạng hàm khác

3

 • Hồi quy với biến giả

4

 • Vấn đề đa cộng tuyến (Multicollinearity) : kiểm định và xử lý

5

 • Vấn đề phương sai thay đổi (Heteroskedasticity): kiểm định và xử lý

6

 • Vấn đề nội sinh: (Endogeneity): nguyên nhân, xử lý và các kiểm định