Lớp B1: Hồi quy với dữ liệu bảng

NỘI DUNG  LỚP  KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO (PHẦN 1)

Đơn vị tổ chức lớp  : Trung tâm phân tích dữ liệu , khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

Số buổi                     : 06 buổi

Điều kiện tiên quyết  : phải qua lớp kinh tế lượng căn bản

Buổi

Nội dung

 

1

Giới thiệu dữ liệu bảng

Hồi quy với dữ liệu dạng bảng (panel data)

 • Pooled OLS
 • Mô hình FEM (Fixed effect model)
 • Mô hình REM ( Random effect model)
 • Kiểm định Hausman và một số kiểm địnhso sánh lựa chọn mô hình

 

2

 • Kiểm định và xử lý phương sai thay đổi với dữ liệu bảng
 • Kiểm định và xử lý tương quan chéo với dữ liệu bảng
 • Xử lý nội sinh với dữ liệu bảng

 

3
 • Mô hình dữ liệu bảng hai chiều
  • FEM hai chiều
  • REM hai chiều
 • Kiểm định lựa chọn mô hình

 

4
 • Mô hình SUR
 • Vấn đề kiểm định giả thiết đồng thời giữa các phương trình

 

5

 • Phương pháp GMM (Generalized Method of Moment)

 

6

 • Phương pháp GMM với mô hình dạng bảng động
  • Difference – GMM
  • System GMM